8 Şubat 2016 Pazartesi

EKO 402 İktisadi Analiz Tarihi II 2016 BAHAR Dönemi İzlencesi

Keynes (ortada) Bretton Woods Konferansında SSCB ve Yugoslavya temsilcileriyle
Ders Sorumlusu: Muammer Kaymak
web: yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak

Dersin Amacı:Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, iktisadi kavram ve kategorilerin oluşum süreci ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece bir yandan bu kavram ve kategorilerin ve bunlara dayalı olarak oluşturulan teorilerin, tarihsel niteliğinin anlaşılır kılınması hedeflenirken diğer yandan tarihsel perspektifi akıldan çıkarmadan iktisadi analizin temel sorunlarının masaya yatırılması planlanmaktadır.

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem klasik politik ekonomi geleneğinin oluşum sürecini ayrıntılı bir şekilde tartışma imkânı bulmuştuk. Bu dönem klasik politik ekonominin çözülme süreci ile başlayan yeni aşamaya odaklanacağız.
Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı %60’dır.

Ek Puan 1: Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesi zorunlu olsa da pratikte bu zorunluluğa uyulmadığı, haftalık ödevlerin "dostlar alışverişte görsün" mantığıyla hazırlandığı gözlenmektedir. Bu nedenle,bu dönem haftalık ödev verilmeyecek, bunun yerine dönem içerisinde ders saati bitiminde her biri 5 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 2-3 adet kısa değerlendirme sınavı yapılacaktır. Bu sınavlara katılım zorunlu değildir. 
Ek Puan 2:
Aşağıdaki kitabı okuyarak kaleme alınacak asgari 12.000 karakterden oluşan bir değerlendirme yazısı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih, Douglas Fitzgerald DOWD (Çeviri: Cihan GERÇEK), Yordam Yayınları, İstanbul, 2013.

Temel Kaynaklar:
E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
John Maynard Keynes, Genel Teori, Çev. U.S. Akalın, İstanbul: Kalkedon.

DERS PLANI
I. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt (6. bölüm)

II. Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt (7. bölüm)

III. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt (8. bölüm)
IV. ve V. Hafta: Klasik Geleneğin Eleştirmeni ve Mirasçısı olarak Marx
*Hunt (9. bölüm)
* Maurice Dobb (1974) "Kapital’in 1964 yılında Yapılan Yeni İtalyanca Baskısı için Giriş", Karl Marx, Kapital I.Cilt, 1. kitap, Çev. Mehmet Selik, Odak Yayınları.
*Marx, Kapital I, (7, 8, 9, 12, 15, 25. bölümler (ilk üç kesim)
-Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
-Shaikh, A. (2009) “Bunalım Kuramlarının Tarihine Giriş”, Savran, S. ve N. Satlıgan, (der.), Dünya Kapitalizminin Krizi, içinde, İstanbul: Belge, sf 126-171.
-Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul: Daktylos.

VI. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Marjinalist (Karşı) Devrim
* Hunt, (10.bölüm)
*Ronald L. Meek (1978) “Marjinalizm ve Marksizm”, çev. M. E. İyibozkurt, Akademi, No.3, sf. 11-23
-Bernard Guerrien (1999) Neoklasik İktisat, Çev. E.Tokdemir, İstanbul: İletişim.

V. Hafta: Neoklasik Firma ve Gelir Bölüşümü Kuramları
* Hunt, (11.bölüm)

VII.Hafta: Thorstein Veblen ve Kurumsal İktisat
*Hunt (12. bölüm)
-Eyüp Özveren (2007) “Kurumsal İktisat: Aralanan Kara Kutu”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde, Ankara, İmge, sf. 15-43.
-Mehmet Gürsan Şenalp (2007) “Dünden Bugüne Kurumsal İktisat”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde, Ankara, İmge, sf. 45-92.

VIII. Hafta: Emperyalizm Kuramları
*Hunt (13. bölüm)
-Özgür Öztürk (2006) Emperyalizm Kuramları ve Sermayenin Uluslararasılaşması, Praksis, No.15.

IX. Hafta: Neoklasik Refah İktisadı
*Hunt (14. bölüm)

X.Hafta: Keynes ve Müdahaleci Kapitalizm
*Hunt (15. bölüm)
*Keynes, Genel Teori, (3, 5, 11, 24. bölümler)
-Bilsay Kuruç (2007) “Ortodoksluktan Çıkış için Bir Kitap: Genel Teori”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI No.256, sf. 17-29.

-Hüseyin Özel (2007) “Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine”, İktisat Dergisi, sayı 490, Ekim-Kasım 2007, sf. 58-69.
-İbrahim Tanyeri (1994), “Keynes’de Faiz Oranı, Sermayenin Marjinal Etkenliği ve Yatırım Analizi” H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.12.
-İbrahim Tanyeri (1998), “Keynes’in İstihdam ve Ücret Analizi”, H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.16. no. 1-2. 29-46.

XI. Hafta: Cambridge Tartışması &  Heterodoks Alternatifler : Post Keynesyenler ve Yeni Ricardocular
*Hunt (16. bölüm)
-Sencer Divitçioğlu (1976) Değer ve Bölüşüm, Marxist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul: İstanbul İktisat Fakültesi Yayını, no:2168.
-Yılmaz Akyüz  (2009) Sermaye, Bölüşüm, Büyüme, Eflatun Yayınevi.
*Hunt (18. bölüm)
-İbrahim Tanyeri (1984) Fiyat Teorisi, Ölçek Ekonomileri ve Teknolojik Gelişme, Ankara: H.Ü.İ.İ.B.F.Yayınları, No:8.

XII. Hafta: Yerleşik İktisadın Yeni Fraksiyonları
*Hunt (17. bölüm)

XIII. Hafta: İktisadi Düşüncenin Bugünü ve Geleceği
*Hunt (19. bölüm) 
*Costas Lapavitsas (2007) "Neoliberal Dönemde Anayolcu İktisat Kuramı", Neoliberalizm Muhalif bir Seçki,  (Der.) Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, İstanbul, Yordam Kitap, sf. 59-75. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder