25 Aralık 2015 Cuma

Çalışma Soruları

Not:Bazı sorular birbiriyle çok benzer olabilir. Bunlar çalışma soruları olduğu için herbir soruyu ayrıca yanıtlamanız yararlı olacaktır. 
 1. Adam Smith’in emek-değer kuramına ilişkin yaklaşımının temel unsurları nelerdir? Bu yaklaşımla Smith’in toplum kuramı arasında nasıl bir bağlantı vardır? Tartışınız! 
 2. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği’nde “ticari toplum”a dair, sınıf çatışmasına ve toplumsal uyuma vurgu yapan karşıt perspektiflere kaynaklık eden görüşlere sahip olması sizce nasıl yorumlanabilir? Sizce Smith’in işbölümü konusundaki görüşleri ve doğal fiyat teorisinin dayanağını oluşturan kabuller hangi perspektife uymaktadır? 
 3. "Yemeğimizi kasabın, biracının yardımseverliğinden dolayı değil, onların kendi çıkarlarını gözetmeleri nedeniyle elde ederiz. Onların insancıllıklarına değil, bencilliklerine sesleniriz. Ve her zaman, kendi ihtiyaçlarımızdan değil onların kazançlarından söz ederiz." Sizce, Smith’in yukarıdaki pasajda dile getirdiği görüş ile Smith’in devlet anlayışı arasında nasıl bir ilişki vardır. Bireysel çıkarların egemen olduğu kapitalist toplumda toplumsal düzen nasıl sağlanır? 
 4. David Ricardo’ya göre fiyatların değerlerden sapmasına neden olan üç durumu açıklayınız? Ricardo’ya göre bu olgular emek-değer teorisinin geçerliliğini ortadan kaldırır mı? 
 5. Thomas Robert Malthus ve David Ricardo arasında cereyan eden “genel bolluklar”ın mümkün olup olmadığı yolundaki tartışmayı ana hatlarıyla değerlendiriniz. 
 6. Thomas Robert Malthus genel bolluklar argümanını nasıl temellendirmektedir? Sermaye birikiminin emek talebini artıran ve azaltan biçimleri neden her koşulda krize yol açar?  Genel bollukların ortadan kaldırılması için Malthus’un getirdiği çözüm önerilerinin, belirli bir toplumsal sınıfın çıkarlarını meşrulaştırmaya hizmet ettiği söylenebilir mi? Tartışınız. 
 7. Malthus, piyasa fiyatlarının arz ve talep mekanizması aracılığıyla doğal fiyata doğru yönelmesi fikrini hangi gerekçelerle eleştirir? 
 8. Ricardo’nun rant kuramıyla tahıl yasalarına yönelik tutumu arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 9. Ricardo’nun rant kuramında, tarımda azalan kar oranı sanayideki kar oranını ve genel kar oranını nasıl etkiler? 
 10. Ricardo’ya göre, fiyatlarının belirlenmesinde emek değer teorisinin geçerli olmadığı mallar ne tür mallardır? 
 11. Değer paradoksu nedir? Smith bu paradoksu neyi kanıtlamak için formüle etmiştir? 
 12. Ricardo ve Malthus’un rant kuramları arasındaki benzerliklere rağmen, bu iki düşünür tümüyle farklı kuramsal sonuçlara ulaşmış, ve buna bağlı olarak farklı politika önerileri getirmiştir. Bu iki düşünürün farklı kuram ve politika önerileri arasındaki mantıksal bağlantıyı tartışınız. 
 13. Malthus, tutucu ve karamsar nüfus kuramını hangi görüşlere yanıt vermek üzere geliştirmiştir? 
 14. Smith ve Ricardo’nun sermaye birikiminin sonuçları konusunda ulaştığı sonuçları, Ricardo’nun makineleşme üzerine görüşlerini dikkate alarak karşılaştırınız? 
 15. Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler kuramının temel varsayımları nelerdir?

3 yorum:

elif erdeğer dedi ki...

hocam sınav bunlara benzer mi olacak ya da arasından birkaç soru mu soracaksınız ?

M.K. dedi ki...

bu sorulardan üçü...

elif erdeğer dedi ki...

tamam hocam çok teşekkür ederiz

Yorum Gönder