7 Ekim 2010 Perşembe

2010-2011 Güz Dönemi İzlencesi

Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Ayrıca, önceden haber verilerek kısa sınavlar yapılabilir. Arasınav ve final sınavının ağırlığı daha sonra saptanacaktır.
Ek puan :
i) Ders sorumlusu tarafından belirlenecek kitapların okunarak kaleme alınacak asgari 12.000 karakterden oluşan bir değerlendirme yazısı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belirlenecek her bir kitap en çok 3 farklı öğrenci tarafından incelenebilir. Bu değerlendirme yazılarından murat edilen kitabın özetlenmesi değil, kitabın perspektifinin ve temel savlarının eleştirel bir perspektifle ele alınmasıdır.
ii) Ders sorumlusu ile birlikte saptanacak birincil kaynaklara dayalı inceleme yazıları da (asgari 15.000 karakterden oluşan) yine 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
iii) Derste asgari 15 dakikalık bir sunuş yapmak 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Tüm bu konuların ayrıntıları sizin derse göstereceğiniz ilgi ve performansınız tarafından belirlenecektir.
TEMEL KAYNAKLAR
-E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
-Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
-Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
-David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.
-Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
-Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
-Vitali S. Vygodski (2008)Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.
Mustafa Öziş (2001) Merkantilist İktisadi Düşüncenin Gelişimi: Onyedinci Yüzyıl İngiltere Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
GEÇİCİ DERS PLANI 
*işaretli metinler zorunlu okumalardır. 
I. Hafta: İktisadi Düşünce Tarihi Ne İşe yarar? Nasıl Ele Almak Gerekir?
*Werner Stark (1997)"İktisadi Düşünce ve Toplumsal Gelişme", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri. İstanbul: İz. 241-306.
*Hüseyin Özel (2001) "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s. 19-38
-Üşür, İşaya (2003) “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”, Praksis: 10.
II. Hafta: Klasik Politik Ekonominin Tarihsel Arkaplanı: Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Merkantilizm(ler)
* Hunt, 1.bölüm
- Öziş, 1, 2,3. bölümler.
-Adam Smith, Ulusların Zenginliği Cilt 2, IV.Kitap, 1-3 Bölümler
III. Hafta. Bilimsel Politik Ekonominin Temelleri: Değer Teorisi ve İktisadi Yeniden Üretim Fikrinin Oluşumu: William Petty, Pierre Boisguillebert, Fizyokratlar
*Hunt (2.bölüm)
IV ve V. Hafta: Adam Smith’in Meselesi ve Adam Smith Meselesi
*Hunt , (3. bölüm)
*Adam Smith, Ulusların Zenginliği, I.Kitap 1, 2, 6, 7. bölümler ile II.Kitap 3.bölüm)
VI.Hafta: Malthus ve Şom Ağızlı Bir Bilim olarak İktisat
*Hunt (4. bölüm)
VII. ve VIII. Hafta: David Ricardo: Klasik Politik Ekonominin Zirvesi ve Sınırları
*Hunt (5. bölüm)
*Ricardo, İlkeler (1. ve 2. ve 21. ve 31. bölüm)
VIII. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Özürcü bir Bilim olarak Yozlaştırılması :Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt (6. bölüm)
IX.Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi
*Hunt (7. bölüm)
X. Hafta: Faydacılığın Zaferi
*Hunt (8. bölüm)
XI. ve XII. Hafta: Klasik Geleneğin Eleştirmeni ve Mirasçısı olarak Marx
*Hunt (9. bölüm)
*Marx, Kapital I, (7, 8, 9, 12, 15, 25. bölümler (ilk üç kesim)
Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder