14 Eylül 2015 Pazartesi

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (02) 2015-16 Güz Dönemi İzlencesi


EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (02) İzlence

Dersin Amacı:
Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, farklı iktisadi teorilerin dayandığı düşünsel ve maddi temellerden hareketle tartışılması hedeflenmektedir. 

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem esas itibariyle klasik politik ekonomi geleneğinin oluşum sürecini tüm ayrıntıları ile inceleme imkânı bulacağız.

Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Ayrıca, ikinci arasınav yerine geçmek üzere ders sorumlusu tarafından bu blogta daha sonra ilan edilecek kitaplar arasından seçilecek bir kitap okunarak asgari 12.000 karakterden oluşan bir değerlendirme yazısı kaleme alınacaktır. Her bir kitap en çok 5 farklı öğrenci tarafından incelenebilir. Bu değerlendirme yazılarından murat edilen kitabın özetlenmesi değil, kitabın perspektifinin ve temel savlarının eleştirel bir perspektifle değerlendirilmesidir.
Derste önceden haber verilerek kısa sınavlar yapılabilir. Bu nedenle arasınav, ödev ve final sınavının ağırlığı daha sonra saptanacaktır. İkisadi düşünce tarihine popüler bir giriş kitabı olarak haklı bir üne kavuşan Robert L. Heilbroner'ın İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri, (Çev. Ali Tartanoğlu, Ankara Dost Kitabevi. ) başlıklı kitabı bütün öğrencilere tavsiye edilir. 

Temel Kaynaklar


*E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
*Mehmet Selik (1988)  İktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Yayınevi 100 Soruda Dizisi, İstanbul. 

Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.
Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.

DERS PLANI
I. Hafta: İktisadi Düşünce Tarihi: Yöntembilimsel Meseleler 
*Werner Stark (1997)"İktisadi Düşünce ve Toplumsal Gelişme", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri. İstanbul: İz. 241-306.
-Hüseyin Özel (2001) "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s. 19-38
-Üşür, İşaya (2003) “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”, Praksis: 10.


II. Hafta: Klasik Politik Ekonominin Tarihsel Arkaplanı: Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Merkantilizm(ler)
* Hunt, (1.bölüm)
*Mustafa Özel (1997) "İktisadi Düşüncenin Laikleşmesi" ", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri içinde İstanbul: İz. 241-306.

-Adam Smith, Ulusların Zenginliği, IV.Kitap, 1-3 Bölümler (Ulusların Zenginliği Cilt 2, Alan Yayıncılık, sf:13-89)

III. Hafta. Bilimsel Politik Ekonominin Temelleri: Değer Teorisi ve İktisadi Yeniden Üretim Fikrinin Oluşumu: William Petty, Pierre Boisguillebert, Fizyokratlar

*Hunt (2.bölüm)

IV ve V. Hafta: Adam Smith’in Meselesi ve Adam Smith Meselesi

*Hunt , (3. bölüm)
*Adam Smith, Ulusların Zenginliği, I.Kitap 1, 2, 6, 7. bölümler ile II.Kitap 3.bölüm)
-Eric Roll (1997) “Klasik İktisat ve Adam Smith”, (Der. ve Çev.), Mustafa Özel, İktisat Risaleleri. İstanbul: İz Yayıncılık
Mine Kara ve Emrah Aydınonat (der) (2010) Görünmez Adam Smith, İstanbul: İletişim Yayınları.

VI.Hafta: Thomas Robert Malthus ve Kötümser Bir Bilim olarak İktisat
*Hunt (4. bölüm)

VII. ve VIII. Hafta: David Ricardo: Klasik Politik Ekonominin Zirvesi ve Sınırları

*Hunt (5. bölüm)
*Ricardo, İlkeler (1. ve 2. ve 21. ve 31. bölüm)

IX. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt (6. bölüm)

X.Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt (7. bölüm)

XI. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt (8. bölüm)

XII. ve XIII. Hafta: Klasik Geleneğin Eleştirmeni ve Mirasçısı olarak Marx

*Hunt (9. bölüm)
*Marx, Kapital I, (7, 8, 9, 12, 15, 25. bölümler (ilk üç kesim)
-Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder