14 Şubat 2010 Pazar

2009-2010 Bahar Dönemi İzlencesi

EKO 402 İktisadi Analiz Tarihi II (01)
Ders Sorumlusu: Muammer Kaymak
web: yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak


Dersin Amacı:Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, iktisadi kavram ve kategorilerin oluşum süreci ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece bir yandan bu kavram ve kategorilerin ve bunlara dayalı olarak oluşturulan teorilerin, tarihsel niteliğinin anlaşılır kılınması hedeflenirken diğer yandan tarihsel perspektifi akıldan çıkarmadan iktisadi analizin temel sorunlarının masaya yatırılması planlanmaktadır.

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem klasik politik ekonomi geleneğinin oluşum sürecini ayrıntılı bir şekilde tartışma imkânı bulmuştuk. Bu dönem klasik politik ekonominin çözülme süreci ile başlayan yeni aşamaya odaklanacağız.
Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı %60’dır.
Ek Puan:
Ders sorumlusu tarafından belirlenecek kitap listesinden seçilecek bir kitabı okuyarak kaleme alınacak asgari 12.000 karakterden oluşan bir değerlendirme yazısı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi daha sonra internetten ilan edilecektir.

Temel Kaynaklar:
E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
John Maynard Keynes, Genel Teori, Çev. U.S. Akalın, İstanbul: Kalkedon.

DERS PLANI
I. Hafta: Faydacı Düşüncenin Zirvesi: Mill ve Bastiat
* Hunt, (8.bölüm)

II. ve III. Hafta: Klasik Geleneğin Eleştirmeni ve Mirasçısı olarak Marx
*Hunt (9. bölüm)
* Maurice Dobb (1974) "Kapital’in 1964 yılında Yapılan Yeni İtalyanca Baskısı için Giriş", Karl Marx, Kapital I.Cilt, 1. kitap, Çev. Mehmet Selik, Odak Yayınları.
*Marx, Kapital I, (7, 8, 9, 12, 15, 25. bölümler (ilk üç kesim)
-Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
-Shaikh, A. (2009) “Bunalım Kuramlarının Tarihine Giriş”, Savran, S. ve N. Satlıgan, (der.), Dünya Kapitalizminin Krizi, içinde, İstanbul: Belge, sf 126-171.
-Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul: Daktylos.

IV. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Marjinalist (Karşı) Devrim
* Hunt, (10.bölüm)
*Ronald L. Meek (1978) “Marjinalizm ve Marksizm”, çev. M. E. İyibozkurt, Akademi, No.3, sf. 11-23
-Bernard Guerrien (1999) Neoklasik İktisat, Çev. E.Tokdemir, İstanbul: İletişim.

V. Hafta: Neoklasik Firma ve Gelir Bölüşümü Kuramları
* Hunt, (11.bölüm)

VI.Hafta: Thorstein Veblen ve Kurumsal İktisat
*Hunt (12. bölüm)
-Eyüp Özveren (2007) “Kurumsal İktisat: Aralanan Kara Kutu”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde, Ankara, İmge, sf. 15-43.
-Mehmet Gürsan Şenalp (2007) “Dünden Bugüne Kurumsal İktisat”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde, Ankara, İmge, sf. 45-92.

VII. Hafta: Emperyalizm Kuramları
*Hunt (13. bölüm)
-Özgür Öztürk (2006) Emperyalizm Kuramları ve Sermayenin Uluslararasılaşması, Praksis, No.15.

VIII. Hafta: Neoklasik Refah İktisadı
*Hunt (14. bölüm)

IX.Hafta: Keynes ve Müdahaleci Kapitalizm
*Hunt (15. bölüm)
*Keynes, Genel Teori, (3, 5, 11, 24. bölümler)
-Bilsay Kuruç (2007) “Ortodoksluktan Çıkış için Bir Kitap: Genel Teori”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI No.256, sf. 17-29.
-Hüseyin Özel (2007) “Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine”, İktisat Dergisi, sayı 490, Ekim-Kasım 2007, sf. 58-69.
-İbrahim Tanyeri (1994), “Keynes’de Faiz Oranı, Sermayenin Marjinal Etkenliği ve Yatırım Analizi” H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.12.
-İbrahim Tanyeri (1998), “Keynes’in İstihdam ve Ücret Analizi”, H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.16. no. 1-2. 29-46.

X. Hafta: Cambridge Tartışması
*Hunt (16. bölüm)
-Sencer Divitçioğlu (1976) Değer ve Bölüşüm, Marxist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul: İstanbul İktisat Fakültesi Yayını, no:2168.
-Yılmaz Akyüz  (2009) Sermaye, Bölüşüm, Büyüme, Eflatun Yayınevi.


XI. Hafta: Yerleşik İktisadın Yeni Fraksiyonları
*Hunt (17. bölüm)

XII. Hafta: Heterodoks Almaşık: Post Keynesyenler ve Yeni Ricardocular
*Hunt (18. bölüm)
-İbrahim Tanyeri (1984), Fiyat Teorisi, Ölçek Ekonomileri ve Teknolojik Gelişme, Ankara: H.Ü.İ.İ.B.F.Yayınları, No:8.

XIII. Bölüm: İktisadi Düşüncenin Bugünü ve Geleceği
*Hunt (19. bölüm) 
*Costas Lapavitsas (2007) "Neoliberal Dönemde Anayolcu İktisat Kuramı", Neoliberalizm Muhalif bir Seçki,  (Der.) Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, İstanbul, Yordam Kitap, sf. 59-75.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder